OUG 21/2012 modificare Legea educatiei nationale legea 1/2011

Legislatie educatie  |  0 comentarii

OUG 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 publicata in Monitorul Oficial 372 din 31 Mai 2012.

 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In situatii exceptionale, formatiunile de prescolari din grupa mare sau de elevi pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pe baza unei justificari corespunzatoare, tinand seama de incadrarea in costul standard per elev si in numarul maxim de posturi aprobat pentru invatamantul preuniversitar la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti."

    2. La articolul 158, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pana la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea scolilor doctorale se face de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate. Sistemul de criterii si metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare scoala doctorala este evaluata periodic, din 5 in 5 ani."

    3. La articolul 160, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), pentru anul universitar 2012-2013, numarul granturilor doctorale se stabileste prin hotarare a Guvernului si se repartizeaza IOSUD prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. IOSUD repartizeaza scolilor doctorale granturile doctorale prin competitie intre acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universitatii"

    4. La articolul 162, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela, caz in care studentul doctorand isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara sau sub indrumarea concomitenta a 2 conducatori de doctorat din institutii diferite din Romania, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. Doctoratul in cotutela poate fi organizat si in cazul in care conducatorii de doctorat sunt din aceeasi IOSUD, dar au specializari/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitara"

    5. La articolul 193, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
    "(9^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in anul universitar 2012-2013, programele de excelenta prevazute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluarii prevazute la alin. (3)."

    6. La articolul 193, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), in anul universitar 2012-2013 sunt finantate din fonduri publice, tinand cont de evaluarea realizata conform alin. (3), programe de licenta, master si doctorat in universitatile de stat mentionate la alin. (4)."

    7. La articolul 252, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 252. - (1) Personalul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza dreptul dobandit la concursul national unic de titularizare, prin repartitie guvernamentala sau prin orice alta forma legala.
    (2) Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar titularizat dupa intrarea in vigoare a prezentei legi beneficiaza de aceleasi drepturi ca si personalul didactic prevazut la alin. (1)."

    8. La articolul 252, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza, la cerere, de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in cadrul careia un cadru didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica/conexa la o alta unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica/conexa, cu pastrarea statutului de cadru didactic in sistemul de invatamant preuniversitar.
    (6) Pretransferul se realizeaza in aceeasi localitate, in localitatea in care isi are domiciliul cadrul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului."

    9. Articolul 253 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 253. - (1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:
    a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;
    b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord.
    (2) Conditiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare in anul 2011, in conditiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborata cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului"

    10. La articolul 254, alineatele (11), (13), (16), (17) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(11) In invatamantul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant care organizeaza concursul. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de munca se face de directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general.
    ............................................................................
    (13) Candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant, profesori cu drept de practica, si au ocupat prin concurs validat, in conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant sunt titulari in invatamantul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant incheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.
    ............................................................................
    (16) Directorii unitatilor de invatamant comunica in scris inspectoratului scolar, imediat dupa concurs, urmatoarele situatii:
    a) angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata pe posturi didactice a candidatilor validati dupa concurs;
    b) debutantii care au ocupat prin concurs validat, in conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant si pentru care consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate hotari modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, in situatia in care acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea in invatamant;
    c) candidatii participanti la concurs si nerepartizati;
    d) posturile didactice si orele ramase neocupate dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare.
    (17) Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean/al municipiului Bucuresti posturile didactice si orele ramase neocupate, care vor fi repartizate in ordinea stabilita prin metodologie elaborata cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    .............................................................................
    (19) Posturile didactice ramase neocupate prin concurs sau eliberate in timpul anului scolar se ocupa pe perioada determinata, prin detasare sau prin plata cu ora, pana la sfarsitul anului scolar ori pana la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. In situatia in care posturile didactice eliberate in timpul anului scolar nu pot fi astfel ocupate, consiliile de administratie din unitatile de invatamant sunt abilitate sa organizeze si sa desfasoare individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului didactic calificat. In mod exceptional, consiliile de administratie din unitatile de invatamant pot organiza testari prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului fara studii corespunzatoare postului."

    11. Dupa articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 254^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 254^1. - (1) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar poate fi detasat in interesul invatamantului, cu acordul sau, pentru ocuparea unor posturi din unitati/institutii de invatamant si unitati conexe, la solicitarea acestuia, precum si pentru asigurarea pe perioada determinata de cel mult un an scolar a conducerii unitatilor de invatamant, unitatilor conexe ale invatamantului preuniversitar, inspectoratelor scolare si caselor corpului didactic si a functiilor de indrumare si de control in inspectoratele scolare. Detasarea in interesul invatamantului se realizeaza conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    (2) Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza pe o perioada de cel mult 5 ani scolari consecutivi, cu pastrarea calitatii de titular in invatamantul preuniversitar.
    (3) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum urmeaza:
    a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara;
    b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general."

    12. La articolul 255, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invaliditatii. Contractul de munca este suspendat pana la data la care medicul expert al asigurarilor sociale emite decizia prin care constata schimbarea gradului de invaliditate sau redobandirea capacitatii de munca. Rezervarea catedrei/postului didactic inceteaza de la data emiterii de catre medicul expert al asigurarilor sociale a deciziei prin care se constata pierderea definitiva a capacitatii de munca."

    13. La articolul 285, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in anul universitar 2012-2013, in invatamantul superior poate functiona personal didactic asociat pentru functiile didactice prevazute la alin. (1)."

    14. La articolul 289, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), (2) si (4), in cazul in care institutiile de invatamant superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotari mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau in cercetare pe baza evaluarii anuale a performantelor academice, dupa o metodologie stabilita de senatul universitar.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *